mei 2019

Stagnatie na 5 jaar daling van aantal blootgestelden


Deze blog is verouderd en wordt niet meer bijgehouden. Nieuwe informatie over regels, beleid en ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit vindt u op de website https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home

De afgelopen jaren is de lucht schoner geworden. Nederland voldoet voor een groot deel aan de Europese normen voor fijn stof en voor stikstofdioxide. De daling die tussen 2010 en 2015 is ingezet, lijkt tussen 2015 en 2017 echter te stagneren. De prognose (zie ook onderstaande figuur) is dat de daling tot 2020 en 2030 wel gaat doorzetten. Punt van aandacht is echter wel dat de daling in de prognoses harder gaat dat de actuele cijfers laten zien. Het halen van de normen is echter maar een kant van het verhaal rondom luchtkwaliteit. Belangrijk is ook wat de effecten van de luchtkwaliteit zijn op de gezondheid. Voor fijnstof is er geen drempelwaarde waaronder geen gezondheidsschade wordt aangericht. Het is daarom belangrijk ook naar de blootstelling te kijken, ook al blijft de emissie onder de EU-normen.Enkele feiten over luchtkwaliteit:

  • De luchtkwaliteit is sterk verbeterd. Tussen 2011 en 2015 daalde de emissie zowel in de stad als daarbuiten gemiddeld met 13 procentpunt. De ingezette daling lijkt echter wel te stagneren tussen 2015 en 2017. Gemeenten in het noorden van het land kennen de schoonste lucht. Lees meer in Schoonste lucht in het Noorden.
  • Nederland blijkt niet overal de Europese normen voor fijn stofconcentratie (PM10 en PM2.5) te halen. Ook zijn er nog enkele knelpunten met NO2. En wist u dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO concentraties adviseert die 2,5 maal lager liggen dan de Europese norm?  Lees meer in Ligt Nederland op schema? en Wetten en normen
  • Voor de concentratie ultrafijnstof (PM0,1). bestaan geen expliciete normen. Deze deeltjes zijn veel schadelijker. De voertuignormen voor fijnstof richtten zich niet op ultrafijn stof. Er zijn echter ook deeltjesaantal-eisen ingevoerd in de regelgeving voor voertuigen, waardoor de emissie van ultrafijne deeltjes van nieuwe voertuigen effectief verminderd wordt. Lees meer in Schoonste lucht in het Noorden.
  • Wegverkeer veroorzaakt in steden gemiddeld 30% van de NO2-concentratie in de lucht. In grote steden kan dit aandeel oplopen tot wel 50%. Lees meer in Aandeel autoverkeer
  • Gemeenten kunnen maatregelen nemen voor minder uitstoot. Lees meer in de blog over Lokale maatregelen.Schoonste lucht in 't Noorden


Stikstofdioxide en fijn stof zijn de belangrijkste luchtvervuilende stoffen, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. In het algemeen leidt luchtverontreiniging tot luchtwegklachten, zoals een verminderde longfunctie, chronische bronchitis en astma.
Het RIVM berekent voor alle adressen de luchtkwaliteit. Deze wordt gerelateerd aan het aantal inwoners per adres. Per gemeente wordt vervolgens de gemiddelde concentratie berekend waaraan de bewoners blootgesteld worden: de bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie. Naast de emissie van het wegverkeer gaat het om de emissie van prioritaire veehouderijlocaties voor fijn stof in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De blootstellingsberekeningen voor verkeersbronnen en veehouderij-bronnen zijn vervolgens gecombineerd in de betreffende provincies.

De figuur hierboven geeft het gemiddelde per stedelijkheidsgraad weer voor de berekeningsjaren en de prognose voor 2020. Hierbij zijn NO2 en PM10  opgeteld. Deze figuur laat zien dat de blootstelling in de grote steden hoger is dan in minder of niet stedelijke gemeenten. In 2017 herstelde de luchtkwaliteit zich wel in zeer stedelijke gemeenten ten opzichte van 2016. Gemiddeld daalde de emissie met ruim 13 procentpunten tussen 2011 en 2015, waarna er een stagnatie zichtbaar is, vooral in de steden. De ontwikkeling van de luchtkwaliteit zal onder andere afhangen van de economische ontwikkeling en van de groei van het aandeel auto’s dat elektrisch is.Fijn stof (PM10) kan hart- en ademhalingsproblemen veroorzaken. Mensen die lijden aan astma, andere luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten zullen sneller klachten krijgen bij blootstelling aan PM10.

Stikstofdioxide (NO2) is in hoge concentratie een schadelijke stof, maar wordt met name gebruikt als indicator voor het mengsel van schadelijke componenten uitgestoten door wegverkeer. Daarnaast is NO2 ook een verantwoordelijk voor de vorming van ozon op leefniveau en speelt het een rol bij de vorming van fijn stof.

Onderstaande tabel laat zien dat de schoonste lucht in het Noorden van het land was en is te vinden. Volgens de prognose zal dit ook in 2020 nog zo zijn. Van de zeer sterk stedelijke gemeenten hebben Groningen en Hilversum de schoonste lucht. Van de niet stedelijke gemeenten is de lucht in de Groningse gemeenten De Marne en Eemsmond het schoonst., waarmee ze na jaren de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog van de troon stoten.

Schoonste steden per stedelijkheidsgraad
Blootstelling NO2 en PM10 (μg/m3)
Stedelijkheidsgraad
2016
2017
Prognose 2020

Zeer sterk stedelijk
Groningen
30,8
Groningen
29,8
Groningen
28

Hilversum
39,9
Hilversum
39
Hilversum
34,2

Sterk stedelijk
Leeuwarden
28
Leeuwarden
26,8
Leeuwarden
26,3


Assen
27,7
Assen
26,8
Assen
25,6

Matig stedelijk
Harlingen
25,3
Harlingen
24,2
Harlingen
24,7

Appingedam
25,2
Appingedam
24,5
Appingedam
24,5

Weinig stedelijk
Dongeradeel
24
Dongeradeel
23,1
Dongeradeel
23,9


Noordenveld
24,5
Noordenveld
23,7
Noordenveld
23,5

Niet stedelijk
De Marne
22,7
De Marne
21,9
De Marne
22,7

Eemsmond
22,7
Eemsmond
22,1
Eemsmond
22,6


De top 10 gemeenten met de hoogste blootstelling bevinden zich bijna allemaal in de Randstad. Door de jaren heen veranderd dit amper.

Fijn stof 
In totaal wordt de fijnstofgrens bij ruim 6 km weg (per rijrichting) overschreden. Deze overschrijdingen vinden plaats op locaties waar de achtergrondconcentratie hoog is ten gevolge van industrie of intensieve veeteelt. De berekeningen laten zien dat de gemiddelde fijnstofconcentratie waar de bevolking aan wordt blootgesteld, tussen 2010 en 2017 met ruim 10 μg/m3 (ongeveer 25 procent) is gedaald, de laatste drie jaar is echter sprake van een stagnatie. Of deze daling de komende jaren doorzet is daarom onzeker. De concentratie fijn stof neemt naar verwachting toe tot 2020. Dit is een gevolg van de stijgende grootschalige achtergrondconcentraties die weer het gevolg zijn van de verwachte economische groei.

De figuren hieronder geven inzicht in de concentraties PM10 waaraan de bevolking wordt blootgesteld per gemeente voor 2017 en de voorspelling voor 2020.


Bron: Monitoringsrapportage NSL 2018, RIVM 2018.
Fijn stof (particulate matter in het Engels) is een verzamelnaam voor verschillende schadelijke deeltjes in de lucht, zoals roet. Van al het fijn stof in de lucht is 45% door de mens veroorzaakt tegenover 55% fijn stof afkomstig van natuurlijke bronnen. De eerste categorie lijkt het meest schadelijk voor de gezondheid te zijn. Een groot deel van deze 45% is afkomstig van verkeer.

Qua grootte van de deeltjes kan het volgende onderscheid gemaakt worden:
·                 Deeltjes kleiner dan 10 micrometer oftewel PM10
·                 Deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer oftewel PM2.5
·                 Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer ook wel ultra fijn stof of PM0,1 genoemd.

De grovere fractie uit het PM10 stof (tussen de 2,5 en de 10 µm) bestaat vooral uit deeltjes die het gevolg zijn van mechanische processen en opwaaiend bodemstof. De fijnere fractiedeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm (PM2.5), zijn vooral het gevolg van verbrandingsprocessen waaronder dieselroet (ook wel EC, elementair koolstof, genoemd). Deze kleine deeltjes kunnen bij inademing dieper in de luchtwegen en longen doordringen. Ook bevat deze fractie zogenaamde secundaire aerosolen; deeltjes die in de lucht zijn gevormd uit gasvormige componenten waaronder NO2 (Richtlijn luchtkwaliteit en gezondheid, RIVM 2008). Voor meer informatie over PM2.5-concentratie zie Compendium voor de Leefomgeving.


Bron: Bijeenkomst Schone voertuigen en milieukwaliteit, TNO, 2015

Ultrafijn stof 
Het Europese beleid zich richtte zich voor 2012 op het terugdringen van PM2.5 en PM10. De meeste deeltjes die auto’s uitstoten vallen in de categorie ultrafijn stof (deelcategorie van PM10 en PM2.5). Deze deeltjes kleiner dan 0.1 micrometer kunnen net als de grotere deeltjes tot diep in de longen doordringen, maar kunnen zelfs ook in de bloedbaan terecht komen. TNO heeft onderzoek gedaan naar de uitstoot van ultrafijn stof en kwam tot de conclusie dat de concentraties van ultrafijnstof bij snelwegen en drukke wegen in de stad 5-10 maal hoger zijn dan de achtergrondconcentraties. Dit onderzoek bevestigt de resultaten van andere internationale studies.

Inmiddels zijn ook deeltjesaantal-eisen ingevoerd in de regelgeving voor voertuigen, waardoor de emissie van ultrafijne deeltjes door nieuwe voertuigen effectief wordt verlaagd . Deze eisen gelden voor dieselpersonenauto’s vanaf 2012, voor benzinepersonenauto’s vanaf 2014 en voor vrachtwagenmotoren vanaf 2013. De combinatie van eisen ten aanzien van massa en aantal zorgt ervoor dat zowel fijnstof als ultrafijn stof onder controle wordt gehouden (
TNO).
De Universiteit Utrecht 
onderzocht in 2008 metingen van de Fietsersbond. Hieruit blijkt dat fietsers veel fijnstof inademen, onder andere wanneer ze achter de bromfiets fietsen (zelfs meer dan als ze achter een vrachtauto fietsen).

Verder lezen:

Stikstofdioxide (NO2)
In 2017 is voor iets meer dan 6 km weg (per rijrichting) een overschrijding van de NO2-norm berekend. Nagenoeg alle overschrijdingslocaties bevinden zich bij binnenstedelijke wegen. De NO2-overschrijdingen zijn net als in de monitoringsronde 2015 en 2016 te vinden in de Randstad op locaties met veel verkeer, maar ook in een paar andere steden, zoals Eindhoven en Arnhem. Langs een aantal wegen in de buurt van Schiphol treden ook overschrijdingen op.

De blootstelling aan NOneemt al jaren af. en blijven naar verwachting dalen tot 2020:


Bron: Monitoringsrapportage NSL 2018 RIVM 2018.
Stikstofoxide (NOx) is een combinatie van stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). NOx ontstaat bij verbrandingsprocessen door oxidatie van stikstof uit de lucht. Een groot deel van de NOx komt in de vorm van NO vrij, dat in de atmosfeer deels wordt omgezet in NO2. Een deel van het NOx wordt rechtstreeks als NO2 uitgestoten. De luchtkwaliteitsnorm voor NO2 is op 40 μg/m3 gesteld, maar ook onder deze norm treden negatieve gezondheidseffecten op. (RIVM/RIVM 2008).
De uitstoot door verkeer wordt meestal uitgedrukt in de hoeveelheid NOx en ook de Europese Richtlijn ‘Schone Voertuigen’ richt zich op NOx. De Europese Richtlijn Luchtkwaliteit richt zich echter op NO2. Daarom wordt de NO2 concentratie ook gemonitord. Door katalysatoren en schonere motoren is de concentratie NOx de laatste jaren afgenomen.
Kosten
Jaarlijks sterven door kortdurende blootstelling aan fijn stof ongeveer 3.000 personen in Nederland vroegtijdig. Naar schatting sterven 12.000 tot 24.000 mensen 10 jaar eerder door langdurige blootstelling (RIVM 2005RIVM 2018 en CE Delft 2005). Het aantal slachtoffers van ziekte als gevolg van (kortdurende of langdurige) blootstelling aan luchtverontreiniging betreft een veelvoud van het aantal sterfgevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO geeft aan dat er geen ondergrens is voor de concentratie waarbij fijn stof niet schadelijk is voor de gezondheid. Ondanks dat normen worden gehaald, blijft het dus van belang om fijn stof zoveel mogelijk te reduceren.

Uitgebreide studies hebben de schade van fijn stof op gezondheidsproblemen onderzocht en deze schade uitgedrukt in de kosten die het veroorzaakt. Kostenschattingen van PM2.5 emissies (fijn stof in uitlaatgassen) zijn weergegeven in onderstaande tabel. De kosten zijn onder andere gebaseerd op de kosten van ziekenhuisopnames, verloren levensjaren en bijvoorbeeld medicijngebruik. Er is hierbij onderscheid gemaakt naar de locatie van de uitstoot omdat het effect van fijn stof zeer lokaal is (zie hiervoor ook het experiment met real time data in Helmond).


Locatie uitstoot
Euro per kilo uitstoot
Buiten de bebouwde kom
109
In de stad
181
In metropolen
559
Bron: NEEDS (2008) en HEATCO (2006a); correctie voor BBP-ontwikkelingen en inflatie door CE Delft


De PM2.5-emissies van fijn stof bedragen volgens het PBL in 2016 ongeveer 12,5 kiloton (miljoen kilo). In 2010 bedroegen de PM2.5-emissies van fijn stof door verkeer ongeveer 15 kiloton, waarmee de maatschappelijke kosten voor verkeer uitkomen op meer dan 1,5 miljard euro.
Ook naar de schadekosten die de Nox-emissie veroorzaakt is uitgebreid onderzoek gedaan. De kosten die de uitstoot van NOx met zich meebrengt worden geschat op gemiddeld 11 euro per kilo NOx uitstoot. Kosten die hierin zijn opgenomen zijn kosten van gezondheidsproblemen bij mensen, maar ook van schade aan gebouwen en materialen door corrosie. Voor Nederland is het emissieplafond voor NOx verhoogd tot 202 kiloton per jaar voor 2020 , al wordt er ingezet op minder, namelijk 184 kiloton. Het RIVM verwacht dat de verbeterde luchtkwaliteit er voor zorgt dat de levensverwachting in 2020 gemiddeld 4,5 maand verlengt is ten opzichte van 2005.Wetten en normen


Luchtkwaliteitsbeleid wordt op verschillende manieren vormgegeven. Aan de ene kant kan de luchtkwaliteit verbeterd worden door eisen te stellen die de uitstoot van luchtvervuilende stoffen beperken (zoals de euronormen voor auto’s). Aan de andere kant kan de luchtkwaliteit verbeterd worden door het hanteren van maximale toegestane concentraties van bepaalde stoffen in de lucht. Beide strategieën versterken elkaar.

De NEC-richtlijn

De nieuwe richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn) trad op 31 december 2016 in werking.  De NEC-richtlijn bepaalt voor elk land de jaarlijkse maximale emissieplafonds voor de vijf voornaamste verontreinigende stoffen: fijnstof (PM2,5), zwaveldioxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen (met uitzondering van methaan en ammoniak). De emissiereductieverbintenissen voor 2020 zijn dezelfde als die welke de lidstaten reeds internationaal zijn overeengekomen bij de herziening van het Protocol van Göteborg in 2012. De verbintenissen voor 2030 vergen aanzienlijk verdergaande reducties. Deze zullen ertoe bijdragen de grensoverschrijdende verontreiniging en de achtergrondconcentraties in heel Europa met ca. 50% verminderen in 2030 ten opzichte van 2016.

In december 2013 werd 
The Clean Air Policy Package aangenomen door de Europese Commissie. Het is de bedoeling dat:
  • de bestaande wetgeving inzake luchtkwaliteit uiterlijk in 2020 volledig wordt nageleefd; 
  • de uitstoot tegen 2030 nog aanzienlijk daalt, wat de weg effent voor het verwezenlijken van de langetermijndoelstelling van schone en veilige lucht overal. 
Daarom wordt een herziene richtlijn voorgesteld om de uitstoot van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen te beperken, met nieuwe plafonds voor 2020 en 2030.

Nieuwe doelstellingen van het lichtkwaliteitsbeleid voor 2030 ten opzichte van 2005:
  • Gezondheidseffecten (voortijdige sterfte door stofdeeltjes en ozon): -52%
  • Gebied van ecosysteem waar eutrofiëringsgrenzen* worden overschreden: -35%
* Eutrofiëring is de overmaat aan voedingsstoffen waardoor een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten optreedt en de biodiversiteit sterk afneemt. Belangrijk zijn de fosfaten en stikstoffen uit kunstmest.

De voordelen van de reducties voor 2030 wegen ruimschoots op tegen de nalevingskosten:

'..wanneer de verminderde kosten van een slechte gezondheid mee in rekening worden gebracht, bedragen de nettovoordelen van het beleid volgens de meest conservatieve schatting ongeveer 40 miljard euro per jaar'.

De huidige Europese normen voor luchtkwaliteit zijn minder streng dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanbevolen normen die bedoeld zijn om de gezondheidseffecten van luchtverontreinigende stoffen te minimaliseren. Voor PM2.5 is de maximaal toegestane concentratie vanaf 2015 25 μg/m3, wat 2,5 keer hoger ligt dan wat de WHO voor deze verontreinigende stof aangeeft. Ter vergelijking: de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA, het federale agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met de bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu) deed een voorstel om de jaarlijkse limiet van 15 μg/m3 te verlagen tot 12 μg/mvoor PM2.5 (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).
Europees beleid luchtkwaliteit 
Om de negatieve gezondheidseffecten tegen te gaan zijn op Europees niveau normen opgesteld voor de concentratie van bepaalde emissies in de lucht. In dit overzicht op de website van het Compendium van de Leefomgeving zijn de Europese normen weergegeven .
Het Europees beleid onderscheidt verschillende waarden. Naast bijvoorbeeld jaargemiddelden toegestane concentraties zijn er ook dagwaarden, die maar een aantal keer per jaar overschreden mogen worden. Naast grenswaarden die een absolute verplichting aangeven, zijn er ook streefwaarden die voor gemeenten een inspanningsverplichting betekenen. Indien Nederland niet aan de grenswaarden voldoet kan de Europese Commissie Nederland voor het Europese Hof van Justitie dagen. Deze kan Nederland een sanctie opleggen, die kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Frankrijk is voor het Hof gedaagd en Engeland heeft al een sanctie opgelegd gekregen van 300 miljoen pond.

Het vaststellen van normen gebeurt niet voor niets op Europees niveau: luchtkwaliteit stopt niet bij de grens en door eenduidige normen wordt voorkomen dat bedrijven zich in een ander land gaan vestigen. In onderstaand schema is te zien welke Nederlandse wetgeving invulling geeft aan de Europese wetgeving.
Derogatie
Binnen de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit van 2008 krijgen de lidstaten de mogelijkheid om uitstel te vragen voor het halen van de normen (derogatie). Nederland heeft van deze optie gebruik gemaakt waardoor Nederland nu pas op 11 juni 2011 hoefde te voldoen aan de norm voor PM10. Voor NO2 is dit 1 januari 2015. Derogatie kan alleen verkregen worden wanneer een lidstaat aannemelijk weet te maken dat de normen na uitstel niet meer overschreden worden. In onderstaande tabel zijn de jaargemiddelde grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide gegeven in combinatie met de data voor het behalen van deze waarden. De Richtlijn kent ook grens- en streefwaarden voor PM2,5. De grenswaarde van 25 µg/m3 voor deze kleinere fijnstofdeeltjes gaat echter pas gelden vanaf 2015. Tot 2015 gelden de volgende streefwaardes:

Norm maximum
Oorspronkelijke datum
Derogatie
PM10
11 juni 2005
11 juni 2011
Jaargemiddelde
40 (μg/m3)
Daggemiddelde*
50 (μg/m3)
NO2
1 juni 2010
1 januari 2015
Jaargemiddelde
40 (μg/m3)
Uurwaarde**
200 (μg/m3)
PM2,5
Jaargemiddelde 2015
25 (μg/m3)
1 januari 2015
Jaargemiddelde 2020
20 (μg/m3)
1 januari 2020
      
*) hooguit 35 dagen per jaar mag dit daggemiddelde worden overschreden
**) hooguit 18 keer per kalenderjaar mag deze waarde per uur worden overschreden; in Nederland wordt deze norm nooit overschreden.
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
Het NSL is van kracht sinds 1 augustus 2009 en liep tot 1 januari 2017. Het NSL is echter verlengd tot de Omgevingswet ingaat. Om het halen van de normen aannemelijk te maken is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld. In dit programma werken het Rijk, provincies en gemeenten samen om de overschrijdingen van de Europese luchtkwaliteitsnormen tegen te gaan. Op 1 augustus 2009 trad het NSL in werking. De looptijd van het programma is in eerste instantie vijf jaar. Het NSL bevat naast de maatregelen die sinds 1 januari 2005 genomen worden ook alle ruimtelijke plannen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, voor de komende vijf jaar, waardoor de luchtkwaliteit juist verslechtert. Hiermee wordt ruimtelijke ordening gekoppeld aan luchtkwaliteit. Dit kan er voor zorgen dat bepaalde bouwprojecten niet langer door kunnen gaan, omdat de maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit te weinig effect blijken te hebben.Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) 
Voor de regio’s waar sprake is van overschrijding van de normen, zogenaamde NSL-gemeentes, zijn Regionale Samenwerkingsprogramma’s Luchtkwaliteit opgesteld. In deze RSL’s staat de regionale aanpak beschreven om de knelpunten in de regio op te lossen.

Lees meer:
Roetindicator 
Een initiatief om meer rekening te houden met gezondheid in het luchtkwaliteitsbeleid is de ontwikkeling van de roetindicator. Roet - gebaseerd op de concentratie van elementair koolstof (EC) - wordt namelijk gezien als de meest schadelijke fractie uit het mengsel van verkeersemissies en als de meest gevoelige indicator voor gezondheidseffecten van luchtverontreiniging door verkeer. De roetindicator kan wellicht een rol gaan vervullen als ondersteuning van het lokale luchtkwaliteitsbeleid. Aangezien er in fijn stof ook andere deeltjes zitten dan roet die schadelijk zijn voor de gezondheid, kan de normstelling voor fijn stof niet worden vervangen door normen voor roet.

In de 
Atlas van de Leefomgeving is in een landsdekkende roetkaart van Nederland opgenomen:

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de situatie in 2018. De gegevens voor de kaarten zijn afkomstig van het NSL
Op deze kaart staan de roetconcentraties weergegeven (als µg/m3) in een resolutie van 25 meter.Hierdoor zijn de effecten van wegverkeer en industrie/landbouw goed te zien.

Lees meer: