mei 2019

Stagnatie na 5 jaar daling van aantal blootgestelden


Deze blog is verouderd en wordt niet meer bijgehouden. Nieuwe informatie over regels, beleid en ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit vindt u op de website https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home

De afgelopen jaren is de lucht schoner geworden. Nederland voldoet voor een groot deel aan de Europese normen voor fijn stof en voor stikstofdioxide. De daling die tussen 2010 en 2015 is ingezet, lijkt tussen 2015 en 2017 echter te stagneren. De prognose (zie ook onderstaande figuur) is dat de daling tot 2020 en 2030 wel gaat doorzetten. Punt van aandacht is echter wel dat de daling in de prognoses harder gaat dat de actuele cijfers laten zien. Het halen van de normen is echter maar een kant van het verhaal rondom luchtkwaliteit. Belangrijk is ook wat de effecten van de luchtkwaliteit zijn op de gezondheid. Voor fijnstof is er geen drempelwaarde waaronder geen gezondheidsschade wordt aangericht. Het is daarom belangrijk ook naar de blootstelling te kijken, ook al blijft de emissie onder de EU-normen.Enkele feiten over luchtkwaliteit:

  • De luchtkwaliteit is sterk verbeterd. Tussen 2011 en 2015 daalde de emissie zowel in de stad als daarbuiten gemiddeld met 13 procentpunt. De ingezette daling lijkt echter wel te stagneren tussen 2015 en 2017. Gemeenten in het noorden van het land kennen de schoonste lucht. Lees meer in Schoonste lucht in het Noorden.
  • Nederland blijkt niet overal de Europese normen voor fijn stofconcentratie (PM10 en PM2.5) te halen. Ook zijn er nog enkele knelpunten met NO2. En wist u dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO concentraties adviseert die 2,5 maal lager liggen dan de Europese norm?  Lees meer in Ligt Nederland op schema? en Wetten en normen
  • Voor de concentratie ultrafijnstof (PM0,1). bestaan geen expliciete normen. Deze deeltjes zijn veel schadelijker. De voertuignormen voor fijnstof richtten zich niet op ultrafijn stof. Er zijn echter ook deeltjesaantal-eisen ingevoerd in de regelgeving voor voertuigen, waardoor de emissie van ultrafijne deeltjes van nieuwe voertuigen effectief verminderd wordt. Lees meer in Schoonste lucht in het Noorden.
  • Wegverkeer veroorzaakt in steden gemiddeld 30% van de NO2-concentratie in de lucht. In grote steden kan dit aandeel oplopen tot wel 50%. Lees meer in Aandeel autoverkeer
  • Gemeenten kunnen maatregelen nemen voor minder uitstoot. Lees meer in de blog over Lokale maatregelen.