januari 2017

Lokale maatregelen

Om aan de normen voor luchtkwaliteit te kunnen voldoen kan een pakket aan maatregelen worden ingezet. Wat betreft de gemeentelijke luchtkwaliteit is de gemeente de verantwoordelijke overheid voor het nemen van maatregelen. 

Het NSL bevat verkeersmaatregelen
De meeste gemeenten met luchtkwaliteitsproblemen, hebben voor het NSL een actieplan luchtkwaliteit opgesteld met daarin de door de gemeente verkozen maatregelen. Maatregelen uit deze actieplannen zijn vaak opgenomen in de RSL’s opgesteld door de NSL-gemeenten. Omdat het niet alleen maar nieuwe maatregelen betreft, is het zaak voor de gemeente om helder te hebben welke maatregelen onder het NSL vallen en dus behouden zouden moeten blijven bij eventuele bezuinigingen. Onderstaande taartdiagram geeft een overzicht van alle maatregelen die in het NSL zijn opgenomen, onderverdeeld naar type. In het NSL zelf zijn alle projecten beschreven.

Bron: Monitoringsrapportage NSL 2013, RIVM
Uit deze diagram blijkt duidelijk dat voor het verschonen van luchtkwaliteit een palet aan maatregelen wordt ingezet.


NSL lost problemen niet op
Bij de vaststelling van het NSL in 2009 was de verwachting dat het maatregelenpakket van het NSL voldoende was om aan de normen voor NO2 en fijn stof te voldoen. Uit de monitoringsrapporten van het NSL blijkt echter dat in Nederland in 2015 en 2016 niet overal voldaan werd aan de norm voor NO2.

Kosteneffectieve maatregelen
Amsterdam heeft daarom de bestaande maatregelen uit het NSL en enkele nieuwe maatregelen doorgerekend. Met het plan ‘Schone lucht voor Amsterdam’ wil Amsterdam zoveel mogelijk resultaat voor elke euro, die aan de verbetering van de luchtkwaliteit wordt uitgegeven. Berekend is dat ten opzichte van het vorige plan de gemeente nu 1,5 keer meer schone lucht kan realiseren voor 2/3 van het geld. Dat komt neer op een kostenreductie van 41 miljoen euro. Het plan richt zich in plaats van op particulieren op zakelijke veelrijders, zoals taxi’s, bestelbusjes en vrachtverkeer.


Onderstaande kostencurve laat de kosteneffectiviteit van de doorgerekende maatregelen zien. De maatregelen in het grijze vlak zijn opgenomen in het plan. Voor een juiste interpretatie van de kostencurve verwijzen we u graag door naar het rapport waarin de vormgeving van maatregelen en veronderstellende effecten zijn beschreven. Zo scoort de maatregel ‘Bromfiets elektrisch’ bijvoorbeeld slecht qua kosteneffectiviteit. De maatregel betreft een subsidie van 500 aan 10.000 bromfietsers, totaal dus 5 miljoen, die hiervoor een elektrische bromfiets aanschaffen. Dit wil niet zeggen dat een andere maatregel voor de elektrische bromfiets niet kosteneffectief kan zijn.
Daarnaast laat deze kostencurve alleen de effecten op NO2 zien en bijvoorbeeld niet de effecten op fijn stof of geluid. De invulling van je beleidsdoelen en keuze van maatregelen is dus bepalend voor de uiteindelijke keuze.Generieke maatregelen naar kostenefficientie.Een ander opvallend resultaat van de analyse in dit rapport is de bijdrage van vrachtverkeer en bestelbussen aan de emissie van NO2. Hoewel er veel minder kilometers worden gereden stoten vrachtauto's meer en bestelauto's evenveel NO2uit als personenauto's:

Bijdrage aan NO2 emissie door verschillende voertuigtypen in Amsterdam


De locatie en tijdstip hebben veel effect op de emissie zoals ook blijkt uit het experiment met real time gegevens in Helmond.

Lees hoe groot de blootstelling in uw gemeente is in: Cijfers per gemeente